Księgowość


Usługi księgowe wstępne:

 • Przejęcie dokumentacji finansowo-księgowej – kontrola jej kompletności i poprawności;
 • Opracowanie lub aktualizacja polityki rachunkowości, regulaminów, procedur księgowych.

Usługa prowadzenia księgowości w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy obejmuje w szczególności:

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • Ryczałt Ewidencjonowany;
 • Kartę podatkową;
 • Księgi Handlowe;
 • Bieżące księgowanie;
 • Nadzór nad formalną poprawnością dokumentów;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • Obecność przy kontroli skarbowej;
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych;
 • Przygotowanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi;
 • Bieżąca analiza sald kont analitycznych;
 • Sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych (PIT; CIT; VAT).

Ponadto w ramach usługi prowadzenia księgowości Biuro oferuje:

 • Prowadzenie bieżącego monitoringu rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
 • Sporządzanie i składanie raportów wymaganych przez GUS, NBP, Urząd Marszałkowski;
 • Wyprowadzanie zaległości;
 • Opracowywanie dokumentacji dotyczącej przyjętych przez firmę zasad rachunkowości;
 • Sporządzanie i składanie druków aktualizujących do Urzędów Skarbowych, GUS, Krajowego Rejestru Sądowego, CEIDG;
 • Sporządzenie i złożenie innych wymaganych deklaracji (np. PCC);
 • Kontakty z urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, ZUS, reprezentowanie Klienta zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem;
 • Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdań finansowych.